คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
มีแผนประกันการเดินทางสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 75 ปีหรือไม่?

มี โดยแผนประกันการเดินทางของเราคุ้มครองตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 80 ปีบริบรูณ์ เว้นแต่กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุมากกว่า 75 ปีหรือมีอายุต่ำกว่า 16 ปี มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

จะเป็นอย่างไรเมื่อยื่นใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์และชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ?

เมื่อท่านชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต ท่านจะได้รับการยืนยันความคุ้มครองพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปความคุ้มครองทางอีเมล์ ในทันทีหลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยของท่านได้รับการยืนยัน

กรณีเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน แผนประกันการเดินทางของเราถูกออกแบบมาสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งจะมีระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกันไปตามแผนหรือแผนประกันภัยที่ท่านเลือก

ถ้ามีการเดินทางกลับก่อนกำหนดจะได้รับเงินคืนบางส่วนหรือไม่?

ต้องเรียนให้ทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์หากความคุ้มครองได้เริ่มต้นไปแล้ว

ถ้าขณะนี้อยู่ในต่างประเทศและไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย หากสนใจซื้อประกันการเดินทาง จะเป็นไปได้หรือไม่?

เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันภัยการเดินทางจะต้องทำก่อนออกเดินทาง ซึ่งจะเริ่มให้ความคุ้มครองทันทีที่ออกจากที่พักอาศัยจนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย

สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง หลังจากออกเดินทางไปแล้วได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันภัยการเดินทางจะต้องทำก่อนออกเดินทาง และความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามคำนิยามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีที่เจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร?

ประกันเดินทางของเราจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ในขณะเดียวกันคุณเองก็มีสิทธิในการเลือกเลือกที่ปรึกษาทางการแพทย์ของคุณเอง หรือให้เราจัดส่งที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้กับคุณได้เช่นกัน หลังจากที่คุณซื้อประกันเดินทางของเราแล้ว คุณจะได้รับความคุ้มครองพร้อมกับเลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถโทรศัพท์ฟรีได้จากทุกแห่งทั่วโลกตลอด 24ชั่วโมง 7วันต่อสัปดาห์, 365วันต่อปี กรุณาโทรหาเราได้ทันทีถ้าคุณมีปัญหาในขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

ให้ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางด้วยหรือไม่?

ท่านจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางภายใต้แผนประกันภัยนี้ (ทั้งนี้ท่านต้องดูแลและปกป้องทรัพย์สินตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว และต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินไว้โดยไม่มีคนดูแล)

จะรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยหรือไม่ ?

ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวได้จากกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้สภาพที่เป็นมาก่อนแล้ว หมายถึง โรค อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัยภายใย 24 เดือน และยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

สภาพที่เป็นมาก่อนนี้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ ?

สภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

ใครที่สามารถซื้อประกันเดินทางได้บ้าง?

คนไทยหรือผู้ที่มีแหล่งพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติในประเทศไทยที่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:-

 • ใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ
 • วีซ่าแบบเกษียณอายุ
 • วีซ่าแบบ Annual Multiple Entry Visa

สามารถซื้อประกันเดินทางได้มากกว่า 1 ฉบับในคราวเดียวกันหรือไม่?

ไม่ได้ ท่านจะได้รับความคุมครองจากกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวต่อการเดินทางในแต่ละครั้งเท่านั้น

กรณีเลือกแผนประกันเดินทางแบบครอบครัว จะได้รับความคุ้มครองกี่คน?

แผนประกันเดินทางแบบครอบครัวนี้ให้ความคุ้มครองสูงสุด 4 คน โดยต้องเป็นผู้ใหญ่หนึ่งท่านร่วมเดินทางด้วย และเด็กที่มีอายุไม่เกิน 21ปี

หากมีการเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไป จะต้องติดต่อเพื่อขอเลื่อนความคุ้มครองประกันภัยได้อย่างไร ?

กรณีนี้เช่นนี้ ขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบ ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง ทั้งนี้ต้องไม่มีการแจ้งความเสียหายสำหรับกำหนดการเดิมหรือก่อนกำหนดการเดินทางใหม่ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่อีเมล์ travelinsurance-th@allianz.com

ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด จะขอยกเลิกประกันเดินทางได้หรือไม่?

ผู้ถือประกันต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการยกยกเลิกกำหนดการเดินทางเดิมก่อนที่จะถึงวันเดินทางจริงพร้อมทั้งสาเหตุและหลักฐานหรือเอกสารประกอบ โดยส่งรายละเอียดมาที่ที่อยู่ตามอีเมล์inquiries-TH@allianz.com

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทางทำได้อย่างไร?

ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ claim@allianz-assistance.co.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0)2 305 8533 เพื่อจัดส่งแบบฟอร์ม และแจ้งความต้องการเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อท่านดำเนินการและจัดส่งยังบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

กรณีฉุกเฉิน ต้องทำอย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่ออลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ได้ตามหมายเลขติดต่อที่ปรากฎอยู่บนเอกสารรับรองประกันภัยหรือรายละเอียดติดอต่อที่ปรากฎบนเว็บไซต์

เมื่อได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องทำอย่างไร?

ท่านต้องแจ้งบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์, ผู้ให้บริการช่วนเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์, เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ โด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง ?

ท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสาร หลักฐานฉบับจริง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ใบรายงานทางการแพทย์ บันทึกประจำวันของตำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ต้องทำอย่างไร หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ?

ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท่านสามารถร้องเรียนให้บริษัททบทวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของท่าน บริษัทจะดำเนินการตอบข้อร้องเรียนของท่านภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนไม่สามารถยุติได้ บริษัทยินยอมให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโยอนุญาโตตุลาการ

 • พันธมิตรของเรา
 • Allianz AGA
ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยมี บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการความช่วยเหลือ
 • ติดต่อเรา
 • โทร: +66 (0) 2305 8512
 • อีเมล์: travelinsurance-th@allianz-assistance.co.th
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 น. – 17:30 น.
 •  
 • ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • โทร: +66 (0) 2342 3237
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 • Allianz AGA